Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie statusu użytkownika lub licencjobiorcy oraz pełną zgodę na wszystkie warunki tej Umowy licencyjnej. W razie braku akceptacji warunków Umowy prosimy nie instalować programu. Podobnie użytkowanie programu oznacza zgodę na podporządkowanie warunkom niniejszej Umowy licencyjnej.

 

Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całkowitą treść umowy zawieranej między licencjobiorcą a PANDA SECURITY S.L. (zwaną dalej PANDA). Niniejsza Umowa licencyjna zastępuje wszelkie poprzednie Umowy licencyjne zawarte między licencjobiorcą a firmą PANDA w odniesieniu do tego programu. Podobnie – w zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo – warunki niniejszej Umowy licencyjnej uzyskują pierwszeństwo przed wszelkimi porozumieniami lub materiałami reklamowymi w sytuacji, gdy treść tego rodzaju materiałów stoi w sprzeczności z tymi warunkami lub materiał taki poprzedza niniejszą Umowę licencyjną.

 

Akceptacja warunków niniejszej Umowy licencyjnej nie jest równoznaczna z przeniesieniem nieprzedstawionych w tej Umowie praw własności do programu należącego do PANDA lub Dostawców jej oprogramowania.

 

1.- UDZIELENIE LICENCJI. Na mocy niniejszej Umowy PANDA udzieli licencjobiorcy ograniczonej, niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu licencji oraz prawa do użytkowania niniejszego programu oraz dokumentacji w trakcie okresu objętego umową, na zasadach i warunkach przedstawionych w niniejszej umowie.

 

A) Jeżeli licencjobiorca zawiera umowę dotyczącą produktu Panda Free Antivirus, niniejsza Umowa licencyjna udzieli licencjobiorcy prawa do nieodpłatnego użytkowania programu wyłącznie w następujących okolicznościach:

-       Wiele komputerów użytkowników domowych (na użytek prywatny).

-       Komputery (w liczbie nieograniczonej) należące do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji niedochodowych.

-       Komputery (w liczbie nieograniczonej) należące do szkół publicznych.

W żadnym wypadku umowa nie przyznaje prawa do korzystania z produktu dla celów lub zastosowań handlowych lub w środowiskach przedsiębiorstw. PANDA i/lub licencjobiorca może rozwiązać – nie podając powodu – niniejszą Umowę licencyjną w dowolnym momencie, powiadamiając o tym fakcie drugą stronę. Licencjobiorca jest zobowiązany zdezinstalować program oraz zniszczyć wszystkie jego kopie z chwilą zakończenia okresu obowiązywania Umowy licencyjnej, o ile PANDA nie postanowi inaczej na piśmie. 

 

            B) Jeżeli licencjobiorca zawiera umowę dotyczącą dowolnego innego produktu, niniejsza Umowa licencyjna przyzna prawo do korzystania z programu w okresie przewidzianym umową na tylu komputerach i/lub serwerach, dla ilu zawarto umowę.

 

W przypadku wersji testowych licencjobiorcy przysługuje prawo do korzystania z tej wersji wyłącznie w okresie wskazanym przez PANDA. Przedłużenie tego okresu wymaga pisemnej zgody PANDA. Bez względu na postanowienia Umowy licencyjnej PANDA nie oferuje gwarancji w odniesieniu do wersji testowych programu, które w odniesieniu do niniejszej Umowy są dostarczane w aktualnej postaci („takie jakie są”).

 

Wersje promocyjne produktu można instalować tylko raz, na nie więcej niż jednym komputerze. Ponadto nie więcej niż jedna wersja promocyjna tego samego produktu może być zainstalowana na komputerze w danej chwili. 

 

Wersja OEM może być sprzedawana wyłącznie wraz ze sprzętem komputerowym zgodnie z wymogami zdefiniowanymi przez PANDA. W związku z powyższym PANDA zastrzega sobie prawo wyłączenia lub blokowania wersji OEM w razie wykrycia, że wymogów tych nie przestrzegano.

 

W przypadku wersji subskrypcyjnych, gdy nie wniesione zostaną miesięczne lub okresowe opłaty subskrypcyjne lub upłynie okres obowiązywania subskrypcji, licencjobiorca utraci prawa do korzystania z usług powiązanych z programem.

 

Niniejsza Umowa licencyjna przyznaje licencjobiorcy prawo do korzystania z programu na tylu komputerach i/lub serwerach, dla ilu zakupiono licencje. W przypadku produktów w wersji wielolicencyjnej okres ważności usług zaczyna obowiązywać w odniesieniu do wszystkich licencji od momentu aktywacji pierwszej z nich.

 

Jeżeli licencjobiorca zawiera umowę dotyczącą produktu przeznaczonego dla nieograniczonej liczby urządzeń, niniejsza Umowa licencyjna udzieli licencjobiorcy prawa do użytkowania programu na wielu komputerach domowych dla potrzeb uzasadnionego, prywatnego korzystania. Jeżeli, wbrew temu postanowieniu, licencjobiorca użytkuje produkt przeznaczony dla nieograniczonej liczby urządzeń w przedsiębiorstwie lub środowiskach biznesowych, PANDA wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa, jakimi dysponuje, takimi jak prawo do rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej, gdy licencjobiorca nie zgodzi się na uiszczenie opłaty, która odpowiada licencjom wykorzystywanym we wspomnianych środowiskach, zgodnie z zasadami opłat oraz licencjonowania PANDA.     

 

W środowiskach sieciowych należy nabyć licencje dla maksymalnej liczby komputerów podłączonych do serwera lub maksymalnej liczby użytkowników połączonych z serwerem. Liczba ta nie może przekroczyć liczby licencji, dla których zawarto umowę.

 

W przypadku komputerów niepodłączonych do sieci licencję należy nabyć dla każdego komputera, na którym licencjobiorca ma zamiar zainstalować program. Liczba ta nie może przekroczyć liczby licencji, dla których zawarto umowę.  

 

 

2.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Niniejszy program, jak również odpowiednia dokumentacja lub informacje stanowią wyłączną własność firmy PANDA i/lub jej Dostawców oprogramowania. Firmie PANDA lub Dostawcom jej oprogramowania przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie dotyczące tych programów i dokumentacji lub innych prac, programu lub produktu, przekazanych licencjobiorcy przez firmę PANDA w ramach niniejszej Umowy.

 

PANDA zezwala na wykorzystanie jej programów i produktów w analizach porównawczych pod warunkiem, że zostaną one przeprowadzone w sposób obiektywny oraz w dobrej wierze, jak również zgodnie z przyjętymi lub zwyczajowymi zasadami. Zezwala się na przeprowadzenie tego rodzaju analiz wyłącznie z wykorzystaniem najnowszych wersji odpowiednich programów i produktów.

 

3.- KOPIA ZAPASOWA. Niniejsza Umowa licencyjna upoważnia do utworzenia tylko jednej kopii zapasowej zawartości płyty CD, pamięci USB lub plików pobranych z internetu pod warunkiem, że kopia ta będzie zawierać wszelkie noty dotyczące praw własności do oprogramowania.

 

4.- MODYFIKACJE PRODUKTÓW I USŁUG. Licencjobiorca uznaje i przyjmuje, że w okresie przewidzianym umową oraz w celu dostosowania przez PANDA produktów do postępu technologicznego i wprowadzenia odpowiednich udoskonaleń, PANDA może zaprzestać rozwoju programu lub produktu będącego przedmiotem umowy zawartej z licencjobiorcą na korzyść innych. W takiej sytuacji licencjobiorca może dokonać wyboru innego programu lub produktu zgodnie z polityką migracji produktów PANDA. W takim wypadku licencjobiorca przyjmie warunki tej polityki i dostosuje własny komputer, o ile okaże się to konieczne. Migracja do nowego programu lub produktu może, lecz nie musi być wolna od opłat w zależności od zasobów przeznaczonych przez PANDA na badanie i rozwój nowych programów lub produktów oraz zakresu, w jakim produkty te różnią się między sobą.

 

Licencjobiorca uznaje również, że w okresie objętym umową PANDA może zmieniać lub modyfikować usługi w celu ich dostosowania do wspomnianego postępu technologicznego.

 

Licencjobiorca zgadza się przyjąć te zmiany, nie żądając w zamian odszkodowania. PANDA powiadomi licencjobiorcę o zmianach tego rodzaju.

 

Podobnie, gdy okres objęty umową dobiegnie końca, w wypadku odnowienia produktu i usługi licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że usługi i/lub charakterystyka programu lub produktu mogły zostać zmodyfikowane w celu dostosowania do rozwoju technologicznego oraz że w związku z tym konieczne będzie przejście na nową wersję, program lub produkt zgodnie z polityką przyjętą przez PANDA.

 

Jeśli licencjobiorca przejdzie na nową wersję lub nowy program firmy PANDA w celu aktualizacji poprzedniej wersji, zaktualizowana wersja, program lub produkt są jedynymi, z jakich licencjobiorca ma prawo korzystać, przyjmując zarazem w sposób wyłączny warunki dotyczące całej dokumentacji, materiałów oraz specyfikacji, odnoszących się do nowej wersji, programu lub produktu.  W takim wypadku licencjobiorca jest zobowiązany usunąć wszelkie materiały odnoszące się do poprzedniej wersji.

 

Przyjmując warunki niniejszej Umowy licencyjnej, licencjobiorca akceptuje zarazem wszelkie tego rodzaju modyfikacje usług i właściwości programu. Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi modyfikacjami tego rodzaju przed akceptacją niniejszej Umowy licencyjnej.

 

5.- TECHNOLOGIA GROMADZENIA DANYCH. PANDA zawiadamia licencjobiorcę, że w przypadku wybranych programów lub produktów może korzystać z technologii gromadzenia danych dla potrzeb zbierania informacji technicznych (z uwzględnieniem podejrzanych plików) w celu udoskonalania programów lub produktów, zapewnienia powiązanych usług, dostosowania ich do preferencji użytkowników, jak również przeciwdziałania nielegalnemu korzystaniu z programu lub produktu albo korzystaniu bez licencji. Licencjobiorca akceptuje fakt, że firma PANDA może wykorzystać te informacje jako część usług świadczonych w powiązaniu z programem lub produktem. Licencjobiorca uznaje i przyjmuje, że PANDA może zapewniać aktualizacje lub dodatki do programu lub produktu, które są automatycznie pobierane na jego komputer.

 

Analogicznie dla potrzeb niniejszej umowy i w celu korzystania z programu Licencjobiorca może być zobowiązany do przekazania firmie PANDA określonych danych osobowych.  Licencjobiorca jest świadomy i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PANDA, co jest możliwe w konsekwencji zawarcia umowy i korzystania z programu, w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub usług oferowanych przez PANDA lub do utrzymania stosunku umownego lub przesyłania informacji marketingowych przy użyciu dowolnych środków, w tym w sposób elektroniczny. PANDA zawiadamia, że w odniesieniu do tego rodzaju danych osobowych będzie postępować zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz w sposób przewidziany własną Polityką prywatności. Licencjobiorca może uzyskać dostęp do Polityki prywatności pod adresem: http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/media/legal-notice/#e10

 

 

 

W ramach usługi produkt udostępnia adres IP oraz nazwę komputera licencjobiorcy, aby umożliwić monitorowanie licencji w celu sprawdzenia i wykrycia ewentualnych zdarzeń związanych z produktem oraz jego użytkowaniem. Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu IP przez firmę PANDA.

 

 

6.- USŁUGA LOKALIZACJI URZĄDZENIA. Produkt może obejmować technologie, które umożliwiają licencjobiorcy odnalezienie przybliżonej lokalizacji jego urządzenia za pośrednictwem usług GPS oraz Google Maps. W tym celu PANDA uzyskuje współrzędne geograficzne urządzenia licencjobiorcy, na jego wniosek, i przesyła je do usługi Google Maps, aby zaprezentować lokalizację urządzenia. PANDA wykorzystuje te informacje wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi na rzecz licencjobiorcy i w każdym przypadku gromadzenie oraz wykorzystywanie wspomnianych współrzędnych odbywa się zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności PANDA. Licencjobiorca może uzyskać dostęp do Polityki prywatności pod adresem: http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/media/legal-notice/#e10

 

 

7.- ZARZĄDZANIE POTENCJALNIE NIEPOŻĄDANYMI PROGRAMAMI  (PUP).

 

Produkt obejmuje funkcję klasyfikacji i zarządzania potencjalnie niepożądanymi programami. Korzystanie z niniejszego produktu oznacza akceptację przez użytkownika usługi oraz kryteriów klasyfikacji i zarządzania potencjalnie niepożądanymi programami, opracowanych przez Panda Security. Programy sklasyfikowane przez produkt jako potencjalnie niepożądane programy zostaną bezpośrednio przeniesione do folderu kwarantanny na komputerze użytkownika, a użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie. Użytkownik może przywrócić te programy w dowolnej chwili i dodać je do własnej białej listy, jeżeli chce uruchamiać je w swoim komputerze. Użytkownik może także wyłączyć funkcję klasyfikacji potencjalnie niepożądanych programów w ustawieniach produktu.

 

8.- GWARANCJA OGRANICZONA.

 

A) Jeżeli licencjobiorca zawiera umowę dotyczącą produktu Panda Free Antivirus, z uwagi na to, że jest to program bezpłatny, PANDA nie oferuje gwarancji, z zastrzeżeniem odpowiednich praw konsumentów obowiązujących w danym kraju lub systemie prawnym. Niemniej PANDA zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu poprawy błędów, które mogą być powielane w zasadniczych funkcjach programu.

 

 

B) Jeżeli licencjobiorca zawiera umowę dotyczącą dowolnego innego produktu, PANDA gwarantuje, że program będzie spełniał zasadnicze funkcje zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednio do zawartości dokumentacji i/lub pliku Pomocy towarzyszących programowi, w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia jego otrzymania, nie wykazując uszkodzeń produkcyjnych lub wadliwego działania, z uwzględnieniem ustawodawstwa o ochronie konsumenta. W tym okresie, i pod warunkiem, że licencjobiorca aktywował usługi w stosownym przypadku, PANDA oferuje gwarancję ograniczoną, która jest równoznaczna z maksymalnym zakresem gwarancji oferowanym licencjobiorcy przez PANDA w odniesieniu do wszelkich wad programu, produktu lub dokumentacji, do których odnosi się niniejsza Umowa licencyjna. PANDA gwarantuje licencjobiorcy, że dokona naprawy lub wymiany wadliwych nośników optycznych, uniemożliwiających działanie programu, jak również wadliwych materiałów drukowanych. Ta gwarancja ograniczona w odniesieniu do naprawy lub wymiany dotyczy plików pobranych z internetu, o ile program dostarczono w taki sposób. W razie konieczności wymiany wadliwych nośników optycznych lub materiałów drukowanych licencjobiorca zobowiązany jest dostarczyć je do PANDA. Wymiana wymaga bezwzględnie uprzedniego zwrotu przez licencjobiorcę oryginalnych materiałów drukowanych lub nośników optycznych. Ostatni z wymogów nie obowiązuje w wypadku dostarczenia dokumentacji drukowanej przez internet.

 

 

9.- ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje utraty, kradzieży lub przypadkowych uszkodzeń materiałów, względnie nieprawidłowego użycia lub modyfikacji materiałów bez upoważnienia. Nie odnosi się również do materiałów zawierających wady spowodowane przez licencjobiorcę lub osoby trzecie, inne niż PANDA. PANDA nie ponosi odpowiedzialności za błędy działania licencjonowanego programu, wywołane przez zewnętrzne wyposażenie techniczne. Ponadto PANDA informuje licencjobiorcę, że nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek działania przeprowadzane przez osoby trzecie inne niż PANDA na prośbę licencjobiorcy zamiast przez Usługę pomocy technicznej oferowaną przez PANDA.

 

W żadnym wypadku PANDA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowe działanie programu objętego licencją, spowodowane przez elementy zewnętrzne, z uwzględnieniem sprzętu i oprogramowania. PANDA nie ponosi również odpowiedzialności w wypadku, gdy program będzie wykorzystywany w innych celach niż podane przez PANDA, lub w inny obraźliwy, niedbały lub nieodpowiedni sposób (w tym między innymi poza zalecanym środowiskiem).

 

PANDA nie zostanie obciążona odpowiedzialnością przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną w związku z uszkodzeniem lub utratą, spowodowanymi rzekomo przez korzystanie lub niemożność korzystania z programu lub produktu, bezpośrednio lub pośrednio, w tym między innymi w związku z przerwami w działalności firmy, utratą pieniędzy lub spodziewanych przychodów w wyniku korzystania z programu.

 

Program jest udostępniany w aktualnej postaci („taki jaki jest”). Nie przyjmuje się roszczeń dotyczących braku wykonywania spodziewanych funkcji innych niż te, o których mowa wyraźnie w punkcie siódmym. PANDA nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest pozbawione błędów, ani też jego nieprzerwanego działania. Licencjobiorca jest świadomy i przyjmuje na własną odpowiedzialność, że w związku z modyfikacjami, do jakich może dojść w plikach zainfekowanych przez wirusy, istnieje możliwość, że w wyniku neutralizacji zagrożeń może dojść do nieprzewidzianych zmian w tych plikach.

 

Licencjobiorca odpowiada za korzystanie z programu przez osoby trzecie. Licencjobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie straty i/lub szkody oraz koszty wynikające z braku zgodności między tym programem lub jego aktualizacjami a oprogramowaniem oferowanym przez osoby trzecie, które licencjobiorca zainstalował na własnym komputerze, jak również inne problemy, które mogą wystąpić w wyniku wzajemnych oddziaływań między programami lub w wyniku zbieżnych fragmentów kodu.

 

Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej w żadnym wypadku PANDA nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość przekracza wysokość opłaty uiszczonej przez licencjobiorcę za program, niezależnie od tego, czy licencjobiorca poinformował PANDA o możliwości tego rodzaju szkód.

 

 

10.- ŚRODOWISKA WYSOKIEGO RYZYKA. Niniejszy program nie został zaprojektowany oraz nie jest przeznaczony do użytku w środowiskach podwyższonego ryzyka, wymagających bezawaryjnego działania (odpornego na uszkodzenia), w tym do obsługi instalacji nuklearnych, w systemach nawigacji lotniczej lub komunikacyjnych, systemach kontroli ruchu lotniczego, systemach zbrojeniowych i obronnych, systemach podtrzymywania życia lub w innych warunkach, w których awaria oprogramowania mogłaby doprowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód własności lub środowiska. PANDA nie daje w szczególności gwarancji wyraźnej lub dorozumianej na przydatność programu dla tych rodzajów działalności.

 

 

 

 

11.- OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY.  Licencjobiorcy nie zezwala się na licencjonowanie, podlicencjonowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie lub przenoszenie programu w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej zgody na piśmie PANDA. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy licencyjnej licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zaprzestać korzystania z programu oraz zniszczyć jego wszystkie kopie lub zwrócić je firmie PANDA.

 

12.- INNE OGRANICZENIA. Niniejszy program jest dostarczany na płycie CD-ROM, pamięci USB lub za pośrednictwem internetu. Z programu można korzystać wyłącznie na własnym komputerze (-ach) licencjobiorcy. Nie można z niego korzystać na urządzeniach nie będących własnością licencjobiorcy, ani też pożyczać go, wynajmować, oddawać, ofiarowywać lub przekazywać innemu użytkownikowi.

 

Licencjobiorca nie może przenieść praw nadanych mu na mocy niniejszej Umowy licencyjnej. Nie zezwala się na dekompilację, odtwarzanie kodu źródłowego oraz dezasemblowanie programu w całości lub w części.

 

Licencjobiorca nie może wprowadzać zmian, w całości lub w części, do oprogramowania, usług i/lub innej dokumentacji lub materiałów zawartych w produkcie.

 

13.- WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU. Niniejsza Umowa licencyjna podlega prawu Hiszpanii. W przypadkach wątpliwych lub spornych w odniesieniu do prawidłowej interpretacji umowy lub jej skutków orzeka wyłącznie Sąd Sprawiedliwości w Bilbao. Strony zaniechają innych dróg dochodzenia swych racji w sądzie.

 

14.- POSTANOWIENIA OGÓLNE. Licencjobiorca upoważnia personel PANDA do wizytacji w celu weryfikacji, czy dopełniono warunków licencji.

 

Licencjobiorca ma świadomość i przyjmuje, że PANDA może podjąć kroki prawne na wypadek, gdyby licencjobiorca nie przestrzegał postanowień niniejszej Umowy licencyjnej. PANDA zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej w sposób automatyczny, bez zapowiedzi, o ile licencjobiorca nie będzie stosował się do dowolnego spośród warunków niniejszej Umowy.

 

W wypadku, gdy dowolne spośród postanowień niniejszej Umowy licencyjnej okaże się niezgodne z prawem, zostanie ono uznane za nieważne, bez wpływu na całość Umowy lub ryzyka jej unieważnienia.

 

PANDA kategorycznie zastrzega sobie wszelkie posiadane prawa i których nie udzielono licencjobiorcy.

 

15.- UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PASKA NARZĘDZIOWEGO PANDA SECURITY. 

 

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. 

 

PO ZAINSTALOWANIU, ORAZ ZAWSZE, GDY TO MOŻLIWE W ZALEŻNOŚCI OD PRODUKTU, PLUGIN "Panda Security Toolbar" BĘDZIE AUT0MATYCZNIE URUCHAMIAŁ SIĘ PRZY KAŻDYM URUCHAMIANIU PRZEGLĄDARKI MICROSOFT INTERNET EXPLORER I/LUB MOZILLA FIREFOX. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PANDA SECURITY TOOLBAR WYMAGANA JEST AKCEPTACJA WARUNKÓW PONIŻSZEJ UMOWY („Umowa”).

W przypadku akceptacji warunków poniższej Umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Panda Security, S.L. („LICENCJODAWCA”) użytkownikowi zostaną udzielone następujące ograniczone prawa do zainstalowania i korzystania z Panda Security Toolbar:

A. Użytkownik może korzystać z Panda Security Toolbar dla celów użytku osobistego na jednym komputerze dla każdej legalnej kopii pobranej od LICENCJODAWCY. W wypadku, gdy użytkownik chce korzystać z Panda Security Toolbar dla celów komercyjnych lub dla celów dalszego rozpowszechniania wśród innych użytkowników, wymagana jest uprzednia zgoda na piśmie LICENCJODAWCY. 

B. Użytkownikowi nie zezwala się ponadto na powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, drukowanie lub przenoszenie w inny sposób informacji związanych z Panda Security Toolbar.

 

ZASTRZEŻENIE POUFNOŚCI:

INSTALUJĄC PANDA SECURITY TOOLBAR, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE I AKCEPTUJE, ŻE PO INSTALACJI PANDA SECURITY TOOLBAR MOŻE ZMODYFIKOWAĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI DOTYCZĄCE „STRONY BŁĘDU DNS”, „STRONY BŁĘDU 404”, „WYSZUKIWANIA PASKA ADRESU”, „NOWEJ KARTY” ORAZ „DOMYŚLNEJ WYSZUKIWARKI PRZEGLĄDARKI”.  PONADTO PO ZAINSTALOWANIU PANDA SECURITY TOOLBAR MOŻE PRZEKAZYWAĆ PEWNE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWANIA LICENCJODAWCY i/lub FIRMIE VISICOM MEDIA Inc. („VISICOM”) ZA POŚREDNICTWEM STRONY („APPLICATIONSTAT.COM") CELEM POMOCY LICENCJODAWCY W OPRACOWYWANIU GLOBALNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTYWANIA PANDA SECURITY TOOLBAR PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (na przykład, związane z liczbą instalacji oraz unikalnych użytkowników, liczbą kliknięć związanych z Panda Security Toolbar, liczbą operacji wyszukiwania przeprowadzanych przez użytkowników itp.).  Takie informacje statystyczne nie będą zawierały żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

 

DEZINSTALACJA:

Użytkownik może zdezinstalować narzędzie w dowolnej chwili bez żadnych ograniczeń, korzystając z dezinstalatora dostarczanego wraz z oprogramowaniem (w zależności od sytuacji) albo stosując standardowe procedury dezinstalacji oferowane przez system operacyjny zainstalowany na komputerze lub przeglądarkę internetową.

Aby zdezinstalować Panda Security Toolbar bezpośrednio z poziomu paska narzędziowego, należy kliknąć przycisk ustawień (prezentowany jako ikona z kluczem francuskim) z prawej strony paska narzędziowego i wybrać „Dezinstaluj”. Zostanie otwarta witryna, na której można przeprowadzić dezinstalację Panda Security Toolbar oraz pozostawić informację zwrotną na temat powodów dezinstalacji Panda Security Toolbar. Aby zdezinstalować Panda Security Toolbar przy użyciu systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie wybrać „Programy i funkcje” lub „Dodaj lub usuń programy” w zależności od wersji systemu operacyjnego. Na liście zainstalowanych programów należy odszukać pozycję „Panda Security Toolbar”, a następnie kliknąć ją, aby rozpocząć proces dezinstalacji.

 

Dane osobowe:

Panda Security Toolbar gromadzi adresy IP użytkowników. Celem gromadzenia takich danych jest umożliwienie prawidłowej lokalizacji geograficznej.  Na przykład funkcja pogody obecna w Panda Security Toolbar wykorzystuje ten adres IP do generowania aktualnej pogody w oparciu o bieżącą lokalizację użytkownika. Adres IP jest przechowywany dla celów pomocniczych, LICENCJODAWCA nie wykorzystuje tych informacji do żadnych innych celów. Oprócz adresu IP nie są gromadzone żadne inne dane osobowe.

 

NAWET W PRZYPADKU ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY SUROWO ZABRANIA SIĘ:

A. Modyfikowania Panda Security Toolbar częściowo lub w całości;

B. Dekompilacji lub dezasemblacji Panda Security Toolbar.

W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO JAKIEGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ PRAWO DO KORZYSTANIA Z PANDA SECURITY TOOLBAR WYGAŚNIE AUTOMATYCZNIE. OPRÓCZ TEGO FIRMIE VISICOM LUB LICENCJODAWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAMACH PRAWA KARNEGO LUB CYWILNEGO LUB INNYCH. UŻYTKOWNIK MOŻE ANULOWAĆ WŁASNĄ LICENCJĘ NA KORZYSTANIE Z PANDA SECURITY TOOLBAR POPRZEZ ZDEINSTALOWANIE I ZNISZCZENIE LUB WYKASOWANIE WSZYSTKICH KOPII PANDA SECURITY TOOLBAR, JAKIE ZNAJDUJĄ SIĘ W JEGO POSIADANIU.

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

PANDA SECURITY TOOLBAR JEST DOSTARCZANY W RAMACH LICENCJI W AKTUALNEJ POSTACI („AS IS”), BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  PEŁNE RYZYKO ZWIĄZANE ZE SKUTKAMI KORZYSTANIA I DZIAŁANIEM PANDA SECURITY TOOLBAR PONOSI UŻYTKOWNIK.  LICENCJODAWCA MOŻE W DOWOLNEJ CHWILI ZERWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, POWIADAMIAJĄC O TYM UŻYTKOWNIKA PANDA SECURITY TOOLBAR.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA LUB FIRMA VISICOM LUB JAKAKOLWIEK INNA STRONA TRZECIA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTAWĘ PASKA NARZĘDZIOWEGO NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE SZKODY W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TYMCZASOWYM ZAPRZESTANIEM DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE SPOWODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA I WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PASKA NARZĘDZIOWEGO, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA POINFORMOWAŁ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 

 

WŁASNOŚĆ:

„Panda Security" jest znakiem towarowym LICENCJODAWCY, chronionym przez międzynarodowe prawa dotyczące znaków towarowych oraz własności intelektualnej. Wykorzystywanie nazw produktów jest surowo zakazane, o ile nie odbywa się to za wyraźną pisemną zgodą LICENCJODAWCY.

Panda Security Toolbar, w tym jego kod, dokumentacja, wygląd, struktura oraz budowa stanowią wyłączną własność LICENCJODAWCY ORAZ FIRMY VISICOM, które zachowują wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Panda Security Toolbar, jego kopiami, modyfikacjami lub powiązanymi elementami, w tym prawa autorskie oraz prawa związane z wynalazczością.

 

12

 

16.- SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BEZPŁATNEGO.

Produkt obejmuje narzędzie do uruchamiania systemów z wykorzystaniem Panda Cloud Cleaner, oparte na projekcie Tiny Core Linux. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć pod adresem:  http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/. Więcej informacji na temat wersji projektu wykorzystanej do opracowania narzędzia naprawczego można znaleźć pod adresem http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/3.x/release/. Jest to projekt bezpłatnego oprogramowania, podlegający licencji GNU GPL w wersji 2. 

 

Wspomniane narzędzie obejmuje również inne niezależne oprogramowanie, podlegające licencji GNU GPL w wersji 2 lub 3.

 

Prawa autorskie: O ile nie określono inaczej, stosuje się następujące zasady:

Syslinux

Copyright 1994-2011 H. Peter Anvin et al – Wszelkie prawa zastrzeżone

GRUB4DOS

Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. 
Copyright © 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji

TinyCore

(C) 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker.

 

Narzędzia te, wraz z innymi dołączonymi, stanowią oprogramowanie bezpłatne.  Można je można redystrybuować i/lub modyfikować na zasadach GNU GPL opublikowanych przez Free Software Foundation (wersja 2 lub 3 licencji).

 

Licencjobiorca może uzyskać dostęp do tekstów licencji GPL, wersje 2 oraz 3, pod adresem http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html

 

W odniesieniu do dowolnego oprogramowania będącego przedmiotem licencji GPL, lub innych podobnych licencji bezpłatnego oprogramowania, rozpowszechnianego oraz wykonywanego w formacie binarnym licencja wymaga, aby kod źródłowy został udostępniony licencjobiorcy. Licencjobiorca może uzyskać dostęp do tego kodu źródłowego pod adresem:  http://acs.pandasoftware.com/eula/sc/tinycore.linux.zip

 

W wypadku instalacji tego oprogramowania przez licencjobiorcę odpowiednie warunki licencji, jak również zapisy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego stosowane będą w połączeniu z przedstawionymi w niniejszej Umowie licencyjnej.

 

Takie oprogramowanie jest rozpowszechniane z myślą o jego przydatności, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez gwarancji dorozumianej przydatności do określonego celu. Szczegółowe informacje można znaleźć w licencji GNU GPL v2 oraz v3.

 

W sytuacji, gdy warunki licencji, o których mowa w tych uwarunkowaniach, przyznają szersze prawa niż wskazane w niniejszej Umowie licencyjnej, prawa te uzyskują pierwszeństwo przed podanymi tutaj prawami i ograniczeniami w odniesieniu do oprogramowania lub jego części, na które udziela się licencji na tych warunkach.

 

 

Panda Security, S.L.

Gran Via D. Diego Lopez de Haro 4

48001 Bilbao

Spain

 

Tel.   +34 94 425 11 00

Faks: + 34 94 424 46 97

 

Adres e-mail: info@es.pandasecurity.com

(C) Panda Security 2016