Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie


Regulamin Sprzedaży w sklepie internetowym sklep.pspolska.pl oraz ogólne warunki sprzedaży dla umów zawieranych na odległośćDEFINICJE

   1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów,

   2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.pspolska.pl, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienia i dokonuje zakupu towarów lub usług,

   3. ARPANET / ARPANET Magdalena Przyżycka – podmiot prowadzący Sklep, sprzedawca

   4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie,

   5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru/usługi,

   6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ARPANET Magdalena Przyżycka (dalej: ARPANET), a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę ARPANET Magdalena Przyżyckaz siedzibą w Warszawie, ul. Bełdan 11 lok. 40, posługującą się numerem NIP 7621943931 i REGON 147166152.

   2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.pspolska.pl, zwanym dalej Klientem, a firmą ARPANET, zwaną dalej Sprzedawcą.

   3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

   4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez ARPANET jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

   1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklep.pspolska.pl.

   2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.pspolska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

   4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.pspolska.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

   5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.pspolska.pl.

   6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

    1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).

    2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

    3. poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal.

   7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

   8. Akceptacja Klienta nie wyłącza firmie ARPANET prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

   9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

   10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

   11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

   12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ARPANET Magdalena Przyżycka, ul. Bełdan 11 lok. 40, 02-695 Warszawa lub elektronicznie na adres biuro@arpa.net.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji ARPANE traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

SPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH

   1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

   3. ARPANET w umowach o dostarczanie treści cyfrowych działa wyłącznie jako dystrybutor. ARPANET nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

   4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

   5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, ARPANET odpowiada wyłącznie za wady nośnika. ARPANET nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

   6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, ARPANET odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. ARPANET nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

   7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

   8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

   9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://sklep.pspolska.pl/authentication.php i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Klient może dokonać zakupu korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta użytkownika poprzez wybranie opcji „Zamów program bez rejestracji konta w sklepie pspolska.pl” wraz z akceptacją regulaminu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie po wybraniu co najmniej jednego produktu, podczas finalizacji zamówienia.

   2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie założenia konta na stronie sklep.pspolska.pl.

   3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

   4. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

    1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie ARPANET i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

     • realizacji umowy przez Sprzedającego,

     • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sklep.pspolska.pl,

    2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sklep.pspolska.pl,

    3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

   5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   6. Klient z zarejestrowanym kontem użytkownika ma możliwość:

    1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.pspolska.pl,

    2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

    3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

    4. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.

   7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w danych użytkownika na koncie użytkownika, po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Brak dokonania odmowy przyjęcia zmian w regulaminie przez

   8. klienta, równoznaczny jest z akceptacją zmian w Regulaminie. Odmowy akceptacji Klient może dokonać drogą elektroniczną na adres biuro@arpa.net.pl lub listownie na adres ARPANET Magdalena Przyżycka, ul. Bełdan 11 lok. 40, 02-695 Warszawa. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu sklep.pspolska.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu sklep.pspolska.pl.

   9. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklep.pspolska.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

   10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sklep.pspolska.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

   11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 30 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

   12. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany w danych konta użytkownika lub w formularzu podsumowania zamówienia jeżeli, Klient korzysta z opcji „Zamów program bez rejestracji konta w sklepie pspolska.pl”.

DOSTAWA

   1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.pspolska.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   2. Zakupione produkty są dostarczane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w danych konta użytkownika lub w formularzu podsumowania zamówienia jeżeli, Klient korzysta z opcji „Zamów program bez rejestracji konta w sklepie pspolska.pl”

   3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie sklep.pspolska.pl/dostawa.

   4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres ARPANET Magdalena Przyżycka, ul. Bełdan 11 lok. 40, 02-695 Warszawa. ARPANET umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@arpa.net.pl.

   2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

   3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@arpa.net.pl.

  3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.